Na serveru Egonov.cz chceme dodržovat především tyto zásady:

Zdvořilost. Respektujeme právo každého myslet a psát nespisovně, ale hrubé a agresivní vystupování zde nebudeme tolerovat.

Slušnost. Chceme, aby nám všem zde bylo dobře, proto se budeme vyjadřovat nejen zdvořile, ale i přiměřeně ohleduplně vůči ostatním. Kritika má být věcná a má to být kritika jednání, nikoli našich spoluobčanů. Proto zjevné nepřátelství, úskočnost, nevraživost nebo jiná netolerance vůči jiným osobám je nepřípustná. Nezáleží na tom, zda se tyto osoby účastní diskuze, takže nebudou podporovány ani drby, polopravdy a pomluvy.

Dodržovat téma. Nikdo z nás nemá nekonečně dlouhou svíci života, ani nekonečnou trpělivost. Proto se snažíme vždy nemíchat více problémů dohromady, zbytečně neodbočovat a držet se tématu, kterému je věnován egonov.cz a/nebo článek, na který reagujeme.

Zákaz reklamy. Je povoleno publikovat jeden URL odkaz jako součást podpisu osoby. Jiná reklama, která nesouvisí s tématem je zakázána. Toto pravidlo neplatí pro redakci serveru, která může povolit reklamu potřebnou pro zajištění jeho činnosti.

Spolupráce. Podporovat návaznost a otevřenost ke spolupráci s ostatními účastníky - nejsem to jen já sám, kdo ví a může dělat vše. Nejde o to vítězit nad osatatními, ale spojit síly. Naše síla je ve sdílení a spolupráci!

Otázky. Pokud si nejste jisti jak se správně ptát, použijte zásady ze stránky http://www.hash.cz/inferno/otazky.html

Autorská práva. Máme za to, že sdílet stejné hodnoty není porušením copyrightu. Přiměřená citace s uvedením zdrojů, ze kterých čerpáme, je tedy lepší , než předstírat, že jde o vlastní myšlenky a formulace autora. V ostatním odkazujeme na autorský zákon.


Děkujeme všem, kteří to dočetli až k tomuto místu. Pokud to některý čtenář cítí jinak, prosíme o upozornění.

V tomto příspěvku jsme se inspirovali textem Deklarace Dobrých mravů sdružení SPIS.